Natalia<br /> Vedernikova (Gureyeva)

Natalia
Vedernikova (Gureyeva)

  • Years of work: 1962 - 2022
  • Honored Artist of Russia
    Honored Art Worker of Russia
  • Professor


Professor

Sergey Golubkov


Professor

Fedor Stroganov


Associate Professor

Daniyar (Dmitry) Dianov


Associate Professor

Maria Shcheslavskaya


Associate Professor

Chevalier of Arts and Literature of France
Associate Professor

Peter Aidu


Assistant Professor


Olesya Kravchenko